Pierwsze szkolenie BHP pracownik odbywa przed rozpoczęciem pracy, czyli zanim podejmie swoje obowiązki służbowe musi przejść szkolenie wstępne z zakresu BHP i PPoż.

Następny termin uzależniony jest od stanowiska jakie pracownik zajmuje. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych i robotniczych pierwsze szkolenie okresowe z zakresu BHP powinno odbyć się do roku od pierwszego szkolenia.

Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami ten czasookres wynosi pół roku.

Następnie czasookresy kształtują się następująco:

3Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – co 3 lata, a jeżeli wykonują prace szczególnie niebezpieczne (wykaz prac w ogólnych przepisach BHP) co 1 rok

6Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno – biurowych – co 6 lat

5Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami – co 5 lat

 • Wyposażenie kierowców pojazdów

  Kierowca każdego pojazdu wjeżdżającego na teren naszych budów powinien mieć na wyposażeniu hełm ochronny, kamizelkę ostrzegawczą oraz bezpieczne obuwie. Ich stosowanie jest obowiązkowe w sytuacjach opuszczania kabiny pojazdu. Każdy kierujący pojazdem lub operator maszyny budowlanej przebywający poza pojazdem powinien być stosować hełm ochronny, kamizelkę ostrzegawczą oraz bezpieczne obuwie.

 • Bezpieczne obuwie

  Znaczna liczba urazów, jakich doznają pracownicy budów dotyczy kończyn dolnych, zwłaszcza stóp. Należą do nich skręcenia, złamania oraz rany spowodowane przebiciem podeszwy buta przez ostre elementy. Do najczęstszych przyczyn zranienia stóp zaliczyć trzeba gwoździe pozostawiane w demontowanych elementach drewnianych np. deskowaniach, szalunkach czy barierach balustrad.

 • Kask ochronny

  Urazy głowy mogą prowadzić do wielu dysfunkcji organizmu człowieka, w tym do śmierci. Hełm ochronny jest podstawowym, osobistym zabezpieczeniem przed urazami głowy osób, które pracują w narażeniu na zagrożenia związane głównie z upadkiem z góry materiałów lub innych przedmiotów. Ponadto, hełm ochronny eliminuje lub znacząco zabezpiecza przed skutkami uderzeń głową o różne elementy.

 • Kamizelka ostrzegawcza

  Kamizelka ostrzegawcza stanowi element ubioru pracownika zakładu, budowy, gwarantujący jego widzialność w każdych warunkach, niezależnie od pory dnia. Jest to szczególnie ważne dla pracownika i uczestników ruchu drogowego podczas prowadzenia prac drogowych pod ruchem. Wymagamy stosowania kamizelek ostrzegawczych przez wszystkich pracowników zakładów.

 • Szkolenia informacyjne

  Prowadzimy systematyczne szkolenia pracowników w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa. Niezależnie od wstępnych i okresowych szkoleń BHP przekazujemy dodatkową wiedzę oraz informacje dotyczące zagadnień bezpieczeństwa pracy. Odnoszą się one do konkretnych budów, na których zatrudnia się nowych pracowników.

 • Zabezpieczenie przed porażeniem prądem

  Porażenie prądem elektrycznym stanowi jedno z najgroźniejszych zagrożeń mogących wystąpić na placu budowy. Organizując i prowadząc roboty przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, należy zadbać, aby posiadały one właściwe i skuteczne zabezpieczenia przed porażeniem prądem. Przewody elektryczne oraz ich połączenia z urządzeniami lub narzędziami należy zabezpieczać przed uszkodzeniami.