Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp zawarto w ustawie Kodeks pracy oraz w przepisach wykonawczych (rozporządzeniach) wydanych na jej podstawie. Są to m.in. rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy bhp dotyczące wykonywania prac w różnych branżach. W myśl przepisów (art. 207 kp § 1) odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi pracodawca. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają:

 • obowiązki pracowników w dziedzinie bhp,
 • powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy.

 

Pracodawca, zgodnie z art. 207 § 2 kp jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników, poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

W szczególności pracodawca jest obowiązany:

 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
 • reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
 • zapewnić rozwój spójnej polityki, zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
 • uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w zakresie podejmowanych działań profilaktycznych,
 • zapewniać wy konanie nakazów, wy stąpień, decyzji i zarządzeń wy dawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zapewniać wy konanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

 

Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników. Pracodawca zobowiązany jest znać w zakresie niezbędnym do wykonania ciążących na nim obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przyczyny i zasady bhp (art. 207 § 3)

 • Zabezpieczenie przed porażeniem prądem

  Porażenie prądem elektrycznym stanowi jedno z najgroźniejszych zagrożeń mogących wystąpić na placu budowy. Organizując i prowadząc roboty przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, należy zadbać, aby posiadały one właściwe i skuteczne zabezpieczenia przed porażeniem prądem. Przewody elektryczne oraz ich połączenia z urządzeniami lub narzędziami należy zabezpieczać przed uszkodzeniami.

 • Kamizelka ostrzegawcza

  Kamizelka ostrzegawcza stanowi element ubioru pracownika zakładu, budowy, gwarantujący jego widzialność w każdych warunkach, niezależnie od pory dnia. Jest to szczególnie ważne dla pracownika i uczestników ruchu drogowego podczas prowadzenia prac drogowych pod ruchem. Wymagamy stosowania kamizelek ostrzegawczych przez wszystkich pracowników zakładów.

 • Wyposażenie kierowców pojazdów

  Kierowca każdego pojazdu wjeżdżającego na teren naszych budów powinien mieć na wyposażeniu hełm ochronny, kamizelkę ostrzegawczą oraz bezpieczne obuwie. Ich stosowanie jest obowiązkowe w sytuacjach opuszczania kabiny pojazdu. Każdy kierujący pojazdem lub operator maszyny budowlanej przebywający poza pojazdem powinien być stosować hełm ochronny, kamizelkę ostrzegawczą oraz bezpieczne obuwie.

 • Szkolenia informacyjne

  Prowadzimy systematyczne szkolenia pracowników w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa. Niezależnie od wstępnych i okresowych szkoleń BHP przekazujemy dodatkową wiedzę oraz informacje dotyczące zagadnień bezpieczeństwa pracy. Odnoszą się one do konkretnych budów, na których zatrudnia się nowych pracowników.

 • Bezpieczne obuwie

  Znaczna liczba urazów, jakich doznają pracownicy budów dotyczy kończyn dolnych, zwłaszcza stóp. Należą do nich skręcenia, złamania oraz rany spowodowane przebiciem podeszwy buta przez ostre elementy. Do najczęstszych przyczyn zranienia stóp zaliczyć trzeba gwoździe pozostawiane w demontowanych elementach drewnianych np. deskowaniach, szalunkach czy barierach balustrad.

 • Kask ochronny

  Urazy głowy mogą prowadzić do wielu dysfunkcji organizmu człowieka, w tym do śmierci. Hełm ochronny jest podstawowym, osobistym zabezpieczeniem przed urazami głowy osób, które pracują w narażeniu na zagrożenia związane głównie z upadkiem z góry materiałów lub innych przedmiotów. Ponadto, hełm ochronny eliminuje lub znacząco zabezpiecza przed skutkami uderzeń głową o różne elementy.